TopPage

<div class="bannerHolder" style="margin: 0px 0px 20px 0px;">
<div id="bannerNav"> </div>
<!–banner–>
<div id="banner"><img alt="" src="/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/banner-1.jpg" width="788" height="406" /><img alt="" src="/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/banner-2.jpg" width="788" height="406" /><img alt="" src="/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/banner-3_131108.jpg" width="788" height="406" /><img alt="" src="/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/banner-4.jpg" width="788" height="406" /><img alt="" src="/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/banner-5.jpg" width="788" height="406" /></div>
<!–banner–>

</div>
<!–bannerHolder–>

<div class="global">
<h2 class="left">Tập đoàn TOZEN</h2><!–Global TOZEN–>
<h3>Trụ sở chính của tập đoàn</h3><!–Group Headquarters–>
<dl><dt>(Công ty mẹ)</dt><h7>TOZEN International Pte Ltd. (Singapore)</h7><dt>(ban quản trị)</dt><h7>TOZEN Corporation (Nhật Bản)</h7></dl>
<h3>Phòng thí nghiệm và nhà máy</h3><!–Laboratory and Factory–>
<h4>Trung tâm nghiên cứu,<br>cải tiến và phát triển sản phẩm</h4><!–Product Development, Improvement and Research Facility–>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><a href="https://www.tozen.co.jp/" target="_blank"><img alt="Japan" src="/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/gt_japan.jpg" /></a></td>
<td>
<h5>[Japan]</h5>
<h7><a href="https://www.tozen.co.jp/" target="_blank">TOZEN Corporation</a></h7>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.tozen.cn/" target="_blank"><img alt="China" src="/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/gt_china.jpg" /></a></td>
<td>
<h5>[China]</h5>
<h7><a href="http://www.tozen.cn/" target="_blank">Shanghai Tozen Rubber<br>Industrial Co., Ltd.</a></h7>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.tozen.co.th/" target="_blank"><img alt="Thailand" src="/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/gt_thailand.jpg" /></a></td>
<td>
<h5>[Thailand]</h5>
<h7><a href="http://www.tozen.co.th/" target="_blank">TOZEN Industrial Co., Ltd.</a></h7>
</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignnone size-full wp-image-1545" alt="Indonesia" src="https://www.tozen.com.vn/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Indonesia-Factory-2K1.jpg" width="100" height="80" /></td>
<td>
<h5>[Indonesia]</h5>
<h7>PT Tozen Mechanical Products</h7>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.tozen.com.my/" target="_blank"><img alt="Malaysia" src="/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/gt_malaysia.jpg" /></a></td>
<td>
<h5>[Malaysia]</h5>
<h7><a href="http://www.tozen.com.my/" target="_blank">Rite Dimension Sdn. Bhd.</a></h7>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Marketing and Sales</h3>
<div>
<h5>[All Global markets]</h5>
<h7>TOZEN Corporation(S) Pte Ltd.</h7>
</div>

<div>
<h5>[Japan]</h5>
<h7><a href="https://www.tozen.co.jp/" target="_blank">TOZEN Corporation</a></h7>
<p class="office">
East Japan Sales Office
West Japan Sales Office
Hokkaido Branch Office
Sendai Branch Office
Nagoya Branch Office
Fukuoka Branch Office
</p>
</div>

<div>
<h5>[China]</h5>
<h7><a href="http://www.tozen.cn/" target="_blank">Shanghai Tozen Mechanical Engineering<br>Products Co., Ltd.</a></h7>
<p class="office">Head Office
Shanghai Office
GuangZhou Office</p>
</div>

<div>
<h5>[HongKong]</h5>
<h7><a href="http://www.tozen.com/" target="_blank">TOZEN (HK) Ltd.</a></h7>
</div>

<div>
<h5>[Thailand]</h5>
<h7><a href="http://www.tozen.co.th/" target="_blank">TOZEN (Thailand) Co., Ltd. </a></h7>
</div>

<div>
<h5>[Malaysia]</h5>
<h7><a href="http://www.tozen.com.my/" target="_blank">TOZEN (M) Sdn.Bhd. </a></h7>
</div>

<div>
<h5>[Philippine]</h5>
<h7>TOZEN Philippines, Inc.</h7>
</div>

<div>
<h5>[Singapore]</h5>
<h7>TOZEN International Pte Ltd.</h7>
</div>

<div>
<h5>[Vietnam]</h5>
<h7>TOZEN Corporation Vietnam Co.,Ltd.</h7><p class="office">Ho Chi Minh City , Hanoi</p>
</div>

<div>
<h5>[Indonesia]</h5>
<h7>PT Tozen Mechanical Products</h7><p class="office">Jakarta</p>
</div>

</div>
<!– global –>

Topics

<div>
<h2 class="right">Lĩnh vực ứng dụng</h2><!–Fields of Application–>
<div class="adjtop">
<ul class="en">
<li><a href="/adjustment/building/?lang=vi" class="bt1"><span>Hệ thống sưởi, Điều hòa, Thông gió và hệ thống đường ống : HVAC&Plumbing</span></a></li>
<li><a href="/adjustment/plant/?lang=vi" class="bt2"><span>Công nghiệp : Industrial</span></a></li>
<li><a href="/adjustment/civil/?lang=vi" class="bt3"><span>Cấp và thoát nước : Water Supply and Sewerage</span></a></li>
</ul>
</div><!–end adjtop –>
<br>&nbsp;<br>
<h2 class="right">Tập đoàn TOZEN : Phim giới thiệu</h2><!–Information Movie–>
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/myqmht_UmWw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>

QUẢN TRỊ CÔNG TY